96 159 05 94 — correuclickedu

L’educació ha de ser una celebració de la vida, apassionada i motivadora.

Documents

DOCUMENTS

Els documents d’aquesta pàgina s’actualitzaran durant el mes d’octubre, sobretot els que fan referència al Pla General Anual PGA. Aquells documents que contenen la filosofia, valors, convivència, diversitat…, continuen tenint validesa malgrat que seran revisats en el primer trimestre.

 

 

1 Pla de Convivència i igualtat

[recull la definició de la convivència, les accions de millora, de correcció, els drets i els deures, el reglament de règim intern, la normativa oficial…]

Pla de Convivencia i igualtat 22/23

Informe anual de la comissió de convivència i igualtat 20/21

2 Calendari de Reunions

[aplega dates i horari de les reunions dels òrgans col·legiats: claustre, equip directiu, gabinet d’orientació, Consell escolar… També hi ha les dates de les reunions de classe de cada curs, i les del lliurament d’informes trimestrals.]

Calendari de Reunions dels òrgans col·legiats 22/23

Calendari de Reunions i lliurament d’informes 22/23

 

 

3 Pla d’Activitats

[Aplega les activitats complementàries i extraordinàries del curs, els tallers, les eixides, les colònies… No hi són totes, perquè hi ha imprevistos, o ofertes puntuals. Les que són ací han sigut aprovades pel Claustre i pel Consell Escolar. Les que no hi són, cal demanar-ne autorització expressa a les famílies. El Programa desplega una oferta diversa i suficient.]

Programa d’Activitats  21/22

 

4 Pla d’Atenció a la Diversitat i la inclusió educativa

[Com atenem els alumnes, individualment, en grup, què fem per atendre tothom com és, què tenim planificat per guiar, orientar i respondre a cada necessitat.]

Pla de Diversitat 22/23

 

5 Pla d’Acció tutorial

[Què fa el Gabinet i què fan els mestres tutors en el dia a dia pel que fa a l’atenció d’alumnes. Els principis, les accions generals, els temes d’actualitat, el guiatge… Què fem per ser bones persones.]

PAT Pla d’Acció Tutorial 22/23

6 Pla de Transport i Mobilitat

[Normes, informacions, rutes… En la pàgina de Serveis teniu més informació de cada cosa]

Pla de Transport 22/23

7 Pla de Menjador

[Normes, informacions, rutes… En la pàgina de Serveis teniu més informació de cada cosa]

Pla de Menjador 22/23

8 Pla d’Optatives

[és el programa curricular d’optatives per a secundària. Les àrees que poden triar els alumnes segons el curs on són.]

Pla d’Optatives 22/23

9 Pla de Millora

[Reflexió i compromís sobre allò que volem abordar enguany per millorar-ho. Tenim present la formació, les lectures, assistència a cursos, especialistes, experiències similars, i la pròpia pràctica.]

PAM Pla de Millora 22/23

10 Pla de Normalització

[tot allò que fa l’escola per garantir l’ús de la llengua, almenys dins l’escola. Famílies, alumnes, proveïdors, administració… La comunicació, els documents, la consciència, la identitat, etc.]

Pla de Normalitzacio 22/23

 

11 Pla de lectura

[tot allò que fa l’escola per garantir el foment de la lectura.]

Pla de lectura 22/23

12 Projecte de llengües

[Especifica com ensenyem llengües a l’escola, quines, quan s’introdueixen, amb quins recursos comptem, les orientacions de la Universitat (UEM), les propostes del Nou decret de la Conselleria valenciana…]

*Ara mateix adaptem el nostre Projecte al Nou decret, estudiem la incorporació d’un Pla experimental acord amb els valors de l’escola que garantesca que, en acabar l’escolaritat, els alumnes tinguen un domini exquisit de les llengües oficials, una gran fluïdesa de l’anglés, i una formació bàsica en francés.]

Projecte lingüístic 22/23

PLC Secundària 22/23

PLC Primària 22/23