96 159 05 94 — correuclickedu

L’educació ha de ser una celebració de la vida, apassionada i motivadora.

Transparència

TRANSPARÈNCIA

1 Per complir amb la nova llei de transparència, a la qual es deuen totes les empreses que reben diners públics, obrim aquesta pàgina amb informació de l’organització, els càrrecs directius, l’economia i la gestió de l’escola.

Cada any l’Assemblea de socis aprova el pressupost, presentem un resum al Consell Escolar, perquè aprove els preus que la cooperativa proposa. A l’inici del curs, hi ha una assemblea informativa oberta, destinada especialment a les famílies noves, per explicar qüestions de finançament, pressupost, rebuts, organigrama i organització. Si voleu accedir a la llei de Transparència, ací teniu l’enllaç:

Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana.

El resultat econòmic de l’any, amb els llibres oficials del balanç de pèrdues i guanys, memòria anual, i resultats es lliuren al Registre de Cooperatives i són públics.

 

2 Rebuts del curs 2017/2018 presentats i aprovats en el Consell Escolar de 27 de setembre de 2018.

Rebut mensual ordinari infantil i primària: 233 euros. Secundària: 236 euros. Inclou, els serveis complementaris i les activitats complementàries.

Serveis: menjador i atenció de menjador, atenció i vigilància del pati de migdia, Gabinet d’Orientació, atenció mèdica, assegurances, revisió mèdica, innovació i tecnologies.

Activitats complementaries: tallers, materials, espais

Música i anglés (infantil)

Multiesports (primària i secundària)

Hort (primària)

Teatre (taller de teatre TTT)

Cinema en versió original (secundària)

espaivaldez (camps d’herba)  i poli (vigilància)

Atenció i suport educatiu

Taller de creació literària (secundària)

Taller de matemàtica (secundària)

COR xiquets, pares i mestres i Xaranga

PREUS CURS 18/19

3 Escola Gavina Coop. V. és una cooperativa de treballadors (mestres, administració, cuiners, manteniment…) que va nàixer el 1975. La seu és a Picanya, l’Horta Sud. Els càrrecs actuals són:

Presidenta: Sandra Cuevas Yepes. Consell Rector: Sandra Cuevas, Ivan Sales, Francesc Raga, Hèctor X. Salvo. Cap d’administració: Maria Josep Gregori. Assemblea: nombre de socis, 29

Direcció Pedagògica

Equip directiu: Empar Martínez Ricós (directora), Núria Pasqual (coord. secundària), Maria Garcia (coord. primària), Emi Pardo (coord. infantil) Jordi Orts (cap del GO)

Gabinet d’Orientació: Jordi Orts (cap del Gabinet), Irene Martínez (coord. Pla convivència), Alba Encinas (Pedagogia terapeùtica). Cap de formació: Creu Planells Secretaria acadèmica: Encarna Coret

Normativa ·EscolaGavina Coop. V. es regeix pels seus Estatuts Socials inscrits en el Registre de Cooperatives i, en allò que no hi estiga previst, pel Text Refós de la Llei de Cooperatives Valencianes, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2015 de 15 de maig, del Consell de la Generalitat Valenciana. Reglament de Règim Intern: la cooperativa es regeix per un Reglament Intern aprovat en assemblea, que determina drets i deures dels socis.

ECONOMIA SOCIETÀRIA:

Capital social:  895.876 euros (deute de la cooperativa amb els socis)

Aportació/soci: 28.000 euros (aprox.)

Prèstec ProjecteNou: 1.200.000 euros amb Caixa Popular (venciment 2035)

 

4

*Els serveis After (llibreria, esmorzars, matiners, activitats d’estiu… ajuden a quadrar el pressupost anual. Són resultats de l’activitat cooperativa que ajudaran a moblar, equipar, reparar, invertir… Amb l’activitat ordinària —concert i rebuts—, no cobriríem l’actualització d’equipaments i recursos que possibilités de tenir l’escola al dia. Tots els serveis tenen uns preus de mercat competitius, molt ajustats, i sempre reverteixen en inversió de recursos, llibres, tecnologia i formació.

Altres dades que poden servir

Despesa anual per alumne a l’escola pública dl País Valencià [6.500euros]*

Despesa anual per alumne a l’escola pública a Euskadi [10.500euros]*

Concert anual per alumne a l’escola concertada del nostre centre [3.000euros], considerant que tot el concert es destinés a educació.

5

Informació a les famílies: amb l’objectiu de garantir que es lliura informació suficient i oportuna dels rebuts i els comptes de l’escola, se sol·licita l’aprovació voluntària de les famílies, un cop aprovats els rebuts en la reunió del Consell Escolar i presentada també davant totes les famílies noves del centre, el 26 de setembre de 2017.

En compliment del que disposa la llei 8/1985, Reial decret 2377/1985, Decret 128/1986 del Consell de la Generalitat Valenciana i l’Ordre de 13 de febrer de 1987 de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, es reuní el Consell Escolar d’Escola Gavina, el dia 27 de setembre de 2017 i aprovà els preus del serveis complementaris, les activitats complamentàries i extraescolars que s’hi indica, i de les quals s’hi adjunta informació complementària. Què sí que s’ha donat la informació oportuna i s’ha sol·licitat la prèvia aprovació voluntària dels pares. Així mateix s’aprovaren els rebuts corresponents a les extraescolars, Serveis i Activitats Complementàries que s’hi especifiquen. Picanya, 27 de setembre de 2017. La directora del centre, Empar Martínez i Ricós.

6En aquesta pàgina penjarem tota la informació sobre preus d’eixides, estades, colònies, viatges, llibres, etc.