96 159 05 94 — correuclickedu

L’educació ha de ser una celebració de la vida, apassionada i motivadora.

Transparència

TRANSPARÈNCIA

1 Per complir amb la llei de transparència, a la qual es deuen totes les empreses que reben diners públics, tenim aquesta pàgina amb informació de l’organització, els càrrecs directius, l’economia i la gestió de l’escola.

Cada any l’Assemblea de socis aprova el pressupost, presentem un resum al Consell Escolar, perquè aprove els preus que la cooperativa proposa. A l’inici del curs, hi ha una assemblea informativa oberta, destinada especialment a les famílies noves, per explicar qüestions de finançament, pressupost, rebuts, organigrama i organització. Si voleu accedir a la llei de Transparència, ací teniu l’enllaç:

Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana.

El resultat econòmic de l’any, amb els llibres oficials del balanç de pèrdues i guanys, memòria anual, i resultats es lliuren al Registre de Cooperatives i són públics.

 

2 Rebuts del curs 2021/2022 presentats i aprovats en el Consell Escolar de 29 de setembre de 2021.

Rebut mensual ordinari infantil i primària: 234 euros. Secundària: 237 euros. Inclou, els serveis complementaris i les activitats complementàries.

Serveis: menjador i atenció de menjador, atenció i vigilància del pati de migdia, Gabinet d’Orientació, atenció mèdica, assegurances, innovació i tecnologies.

Activitats complementaries: tallers, materials, espais, música i anglés (infantil), multiesports (primària i secundària), teatre (taller de teatre TTT) i poli (vigilància), atenció i suport educatiu, taller de creació literària (secundària), taller de matemàtica (secundària), COR xiquets, pares, mares i mestres i Xaranga

PREUS CURS 21/22

3 Escola Gavina Coop. V. és una cooperativa de treballadors (mestres, administració, cuiners, manteniment…) que va nàixer el 1975. La seu és a Picanya, l’Horta Sud. Els càrrecs actuals són:

Presidenta: Sandra Cuevas Yepes. Consell Rector: Sandra Cuevas, Ivan Sales, Pascual Gil, Alícia Bodi. Cap d’administració: Maria Josep Gregori. Assemblea: nombre de socis, 29

Direcció Pedagògica

Equip directiu: Empar Martínez Ricós (directora), Núria Pasqual (coord. secundària), Celeste Ferris (coord. primària), Emma Ceron (coord. infantil) Jordi Orts (cap del GO)

Gabinet d’Orientació: Jordi Orts (cap del Gabinet), Irene Martínez (coord. Pla convivència), Cristina Martínez (Pedagogia terapeùtica infantil i primària), Diana Santana (Pedagogia terapeùtica ESO) Cap de formació: Francesc Raga Secretaria acadèmica: Ivan Sales – Sandra Cuevas.

Normativa ·EscolaGavina Coop. V. es regeix pels seus Estatuts Socials inscrits en el Registre de Cooperatives i, en allò que no hi estiga previst, pel Text Refós de la Llei de Cooperatives Valencianes, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2015 de 15 de maig, del Consell de la Generalitat Valenciana. Reglament de Règim Intern: la cooperativa es regeix per un Reglament Intern aprovat en assemblea, que determina drets i deures dels socis.

ECONOMIA SOCIETÀRIA:

Capital social:  895.876 euros (deute de la cooperativa amb els socis)

Aportació/soci: 28.000 euros (aprox.)

Prèstec ProjecteNou: 1.200.000 euros amb Caixa Popular (venciment 2035)

 

4

*Els serveis off (llibreria, esmorzars, matiners, aprenaglés, atletisme, activitats d’estiu… ajuden a quadrar el pressupost anual. Són resultats de l’activitat cooperativa que ajudaran a moblar, equipar, reparar, invertir… Amb l’activitat ordinària —concert i rebuts—, no cobriríem l’actualització d’equipaments i recursos que possibilités de tenir l’escola al dia. Tots els serveis tenen uns preus de mercat competitius, molt ajustats, i sempre reverteixen en inversió de recursos, llibres, tecnologia i formació.

Altres dades que poden servir

Despesa anual per alumne a l’escola pública del País Valencià [6.500euros]*

Despesa anual per alumne a l’escola pública a Euskadi [10.500euros]*

Concert anual per alumne a l’escola concertada del nostre centre [3.000euros], considerant que tot el concert es destinés a educació.