96 159 05 94 — correuclickedu

L’educació ha de ser una celebració de la vida, apassionada i motivadora.

INFORMACIONS COVID-19

INFORMACIONS COVID-19

En els diferents documents que conformen el PEC i la PGA hem reflectit aquells aspectes organitzatius o pedagògics que hem canviat, reorganitzat o planificat atesa la situació excepcional d’enguany, i atenent a les indicacions aprovades per la Conselleria d’Educació i la de Sanitat.

En aquest espai específic per a aquest curs incloem, d’una banda, el Pla de Contingència de l’Escola Gavina que demanen les Conselleries de Sanitat i d’Educació, document dens que hem d’actualitzar cada cop que ho demanen les autoritats sanitàries i/o educatives; d’altra banda, també hi trobareu tots aquells documents elaborats per a les famílies per tal de fer-vos partícips de l’organització pedagògica i estructural del curs 20/21 (alguns dels quals ja us hem enviat).

L’objectiu és que pugueu consultar-ho tot, tant el Pla de Contingència de l’Escola Gavina complet com aquests textos més senzills que repleguen allò més rellevant de l’esmentat Pla.

 

 

1 Hem preparat el curs 21-22

[Document que explica l’organització dels grups, espais, menjador, mestres, l’objectiu pedagògic de tot plegat… A principi de juliol vam enviar la primera versió a les famílies de l’escola, el reenviarem a final de mes a les famílies noves d’infantil i al setembre a les noves de secundària]

Hem preparat el curs 21-22

 

2 Comencem el curs 21-22

[Document que explica com encetem el curs, enviat abans que el començàrem, que se centra en aspectes d’entrades i d’eixides, salut]

Comencem el curs 21-22

 

 

3 Entre tots i totes fem escola

[Document resum del protocol de gestió de casos i de les mesures a prendre les famílies des de casa]

Protocol gestió

 

4 Activitats complementàries i extraescolars 21-22

[Document que explica com organitzarem les activitats complementàries i extraescolars]

Activitats complementàries i extraescolars 21-22

 

5 Pla de contingència 21-22

[Document que inclou el pla de contingència del curs 20-21]

Pla de contingència 21-22

Pla de contingència gener-febrer 2022

6 Declaració responsable de les famílies

Declaració responsable