96 159 05 94 — correuclickedu

El Simposi d’educació plurilingüe (1)

El Simposi d’educació plurilingüe (1)
07/07/2017 albert

El resum d’Empar Martínez (dia 1)

PRESENTACIÓ (Jaume Fullana). El full de ruta del nou model d’educació plurilingüe ha d’incloure els següents aspectes

-El compromís amb la realitat local

-La innovació, els projectes plurilingües, l’impacte en l’entorn

-L’adopció d’una perspectiva humanista: la formació plurilingüe i multicultural fa els ciutadans més lliures, més inclusius i més igualitaris.

L’educació no és un instrument per reproduir la societat que tenim, sinó per construir la societat que volem.

La CONFERÈNCIA INAUGURAL: “El model valencià d’educació plurilingüe i multicultural”, Vicent Pascual

El context global demana competència real en LE, el desenvolupament de la qual és obligació dels centres educatius. Cal tenir present l’alumnat migrant. D’altra banda, hi ha un gran desenvolupament tecnològic, vivim en una societat del coneixements, formem part de societats lingüísticament i culturalment diverses i hi ha la pressió de les grans llengües sobre les minoritzades. Davant d’aquest context global cal que l’escola siga inclusiva, crítica innovadora, sostenible lingüísticament i culturalment, cohesionada i que esdevinga un espai on conviure.

El context local què ens aporta, respecte del valencià

LI Coneix Usa Zona castellanoparlant – entén
22.6% 49% 29%-15% 9%

Escola: 30% ensenyament en valencià [pública, 40.9% / concertada-privada, 7%]

El model valencià d’educació plurilingüe i multicultural pretén:

—aconseguir una alta competència plurilingüe

—aconseguir la normalització del valencià

—ser un instrument de cohesió social i de vertebració del territori

L’ensenyament de llengües inclou un model únic, amb un currículum integrat de llengües, en què cal determinar l’ensenyament dels llenguatges acadèmics des de les àrees no lingüístiques. També caldrà planificar l’ús de les llengües al centre i tenir ben present l’ús social i vehicular de les llengües a l’aula, des de la intervenció didàctica.

Al remat, l’anàlisi del context permet d’establir un punt central: hem d’aconseguir que el nostre projecte siga una guia diària, que siga vinculant, que implique i que avalue.

Punts importants del model:

—Model d’EPL enriquit: l’objectiu és que siga plurilingüe i que tres o més llengües vehiculen coneixements.

—Marc additiu per a l’EPL: el valencià ha d’estar present des de l’inici de l’escola, amb un ús mínim del 50% i amb independència de la llengua inicial. En aquest cas té pes el medi social i familiar

—Concepció plurilingüe de la competència, cosa que suposa: coneixement separat o conjunt; construcció del coneixement per mitjà de les llengües; capaç de transllenguar; connexió mental; consciència metalingüística; control metacognitiu; obert i que sap conviure. Conclusió: l’objectiu és construir i avaluar

La concepció plurilingüe de l’ensenyament-aprenentatge planteja que a partir de la competència conversacional bàsica podem desenvolupar altres competències. En aquest sentit són fantàstiques les transferències, però alerta a les interferències.

El tractament de la llengua acadèmica, com ja hem dit, es pot fer des de les àrees no lingüístiques, mitjançant unitats didàctiques transdisciplinars.

—Incorporació estratègica de la LE (David Lasagabaster)

—Tractament inclusiu de l’alumnat vulnerable i superdotat

—Ni segregació ni alta concentració a l’aula

La clau de volta de l’educació plurilingüe és la formació del professorat:

  1. coneixements sociolingüístics
  2. competències lingüístiques
  3. competències didàctiques
  4. competències organitzatives
  5. interpretacions i actituds

Vicent Pascual no introduiria les tres llengües des d’infantil. Tenint en compte aquest aspecte, si hi posem l’anglés, retardaríem fins als 8 anys el castellà (la UEM recomana als 11 o 12anys), perquè hi ha molt exposició oral a aquesta llengua. L’anglès, s’ensenya mitjançant l’estratègia visual.