96 159 05 94 — 638 828 797 — info@escolagavina.cat — clickedu

L’educació ha de ser una celebració de la vida, apassionada i motivadora.

Documents

DOCUMENTS

Els documents d’aquesta pàgina s’actualitzaran durant el mes d’octubre, sobretot els que fan referència al Pla General Anual PGA. Aquells documents que contenen la filosofia, valors, convivència, diversitat…, continuen tenint validesa malgrat que seran revisats en el primer trimestre.

 

 

1 Pla de Convivència 2017

[recull la definició de la convivència, les accions de millora, de correcció, els drets i els deures, el reglament de règim intern, la normativa oficial…]

Pla de Convivencia 16/17

2 Calendari de Reunions 2017

[aplega dates i horari de les reunions dels òrgans col·legiats: claustre, equip directiu, gabinet d’orientació, Consell escolar… També hi ha les dates de les reunions de classe de cada curs, i les del lliurament d’informes trimestrals.]

Calendari de Reunions 16/17

 

 

3 Pla d’Activitats 2017

[Aplega les activitats complementàries i extraordinàries del curs, els tallers, les eixides, les colònies… No hi són totes, perquè hi ha imprevistos, o ofertes puntuals. Les que són ací han sigut aprovades pel Claustre i pel Consell Escolar. Les que no hi són, cal demanar-ne autorització expressa a les famílies. El Programa desplega una oferta diversa i suficient.]

Programa d’Activitats  16/17

 

4 Pla d’Atenció a la Diversitat 2017

[Com atenem els alumnes, individualment, en grup, què fem per atendre tothom com és, què tenim planificat per guiar, orientar i respondre a cada necessitat.]

Pla de Diversitat 16/17

 

5 Pla d’Acció tutorial 2017

[Què fa el Gabinet i què fan els mestres tutors en el dia a dia pel que fa a l’atenció d’alumnes. Els principis, les accions generals, els temes d’actualitat, el guiatge… Què fem per ser bones persones.]

PAT Pla d’Acció Tutorial 16/17

6 Pla de Transport i Pla de Menjador

[Normes, informacions, rutes… En la pàgina de Serveis teniu més informació de cada cosa]

Pla de Transport 16/17

Horaris del bus Curs 16/17

Pla de Menjador 16/17

7 Pla d’optatives 2017

[és el programa curricular d’optatives per a secundària. Les àrees que poden triar els alumnes segons el curs on són.]

Pla d’Optatives 16/17

8 Pla de Millora 2017

[Reflexió i compromís sobre allò que volem abordar enguany per millorar-ho. Tenim present la formació, les lectures, assistència a cursos, especialistes, experiències similars, i la pròpia pràctica.]

PAM Pla de Millora 16/17

9 Pla de Normalització 2017

[tot allò que fa l’escola per garantir l’ús de la llengua, almenys dins l’escola. Famílies, alumnes, proveïdors, administració… La comunicació, els documents, la consciència, la identitat, etc.]

Pla de Normalitzacio 16/17

10 Pla de lectura 2017

[en revisió]

11 Projecte de llengües 2017

[Especifica com ensenyem llengües a l’escola, quines, quan s’introdueixen, amb quins recursos comptem, les orientacions de la Universitat (UEM), les propostes del Nou decret de la Conselleria valenciana…]

*Ara mateix adaptem el nostre Projecte al Nou decret, estudiem la incorporació d’un Pla experimental acord amb els valors de l’escola que garantesca que, en acabar l’escolaritat, els alumnes tinguen un domini exquisit de les llengües oficials, una gran fluïdesa de l’anglés, i una formació bàsica en francés.]